Kontakt

GRANELAM a.s.

922 01 Ostrov 249
okres Piešťany
Slovenská republika

0903886612
ostrov-eko@granelam.sk

IČO: 00208094
DIČ: 2020395443

male4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:

          Európa investuje do vidieckych oblastí

 

Názov projektu: GRANELAM a.s. – závlahy

Opatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť: 2A – zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie

Hlavný cieľ: Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora – poľnohospodárstvo

Najdôležitejším strategickým cieľom projektu je posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora – poľnohospodárstvo.

Realizáciou projektu zvyšujeme, v spolupráci s EÚ, efektivitu využitia výrobných faktorov, a to s cieľom rastu dosahovanej pridanej hodnoty. Rastom pridanej hodnoty a rozšírením zavlažiteľnej plochy o 120 hektárov zvýšime kvalitu domácej poľnohospodárskej produkcie a posilníme špeciálnu rastlinnú výrobu.

Ďalším cieľom činností podniku, nadväzujúc na realizáciu projektu, je dosiahnutie vyváženého rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít, vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest.

Investíciou do nevyhnutných strojov a technológií podnik reflektuje na celoeurópsky trend zvyšovania efektívnosti v poľnohospodárskej praxi a zlepšuje výrobné podmienky a kvalitu poľnohospodárskych produktov na Slovensku.

Výška podpory z verejných zdrojov:

126 570,00 EUR